Johtaja: kävele, kysele ja keskustele!

Miten saada aikaan paras vaikutus johdon turvallisuuskierroksilla?

Suomessa arvostetaan johtajaa, joka jalkautuu tuotantoon, tavallisten työntekijöiden pariin. Johdon turvallisuuskierrokset alkavatkin olla tuttuja näkyjä työpaikoilla. Johto vie kävellessään turvallisuusviestiä.

Se miten turvallisuuskierrokset toteutetaan, kuvastaa kulloistakin kulttuurin tasoa. Jos työpaikka on panostanut järjestys- ja siisteysasioihin sekä koneturvallisuuteen, tehdään huomioita ympäristöstä ja koneista. Jos taas on päivitetty tiukat henkilönsuojainohjeet, joita ei noudateta, puututaan ohjeen vastaiseen käytökseen. Johdon kierros menee tällöin valvontaan ja tason selkiyttämiseen: Riskinottoon puuttumiseen. Välttämätöntä, mutta ”tulipalojen sammuttelua”!
Jos työpaikalla on ymmärretty osallistamisen merkitys, johto lisää kierroksiin ja ottaa painopisteekseen työntekijöiden jututtamisen. Kierroksella haastetaan ihmisiä tunnistamaan riskejä omassa toiminnassaan ja oivaltamaan, kuinka kannattaa toimia, jotta pääsee virheettömään ja laadukkaaseen suoritukseen. Tätä voi kutsua kannustukseksi. Keskustelussa pyritään analyyttisyyteen: ohjataan työntekijää avoimilla kysymyksillä huomaamaan myös turvalliset tavat ja seikat, joilla henkilö itse on ottanut vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta tai aikoo ottaa. Tätä voi kutsua tunnustukseksi.

Kehittyneessä kulttuurissa ihmisiä pidetään työnsä parhaina asiantuntijoina ja turvallisuutta jatkuvasti uusia ratkaisuja edellyttävänä innovaatiotoimintana. Turvallisuus on jatkuvaa parantamista, jossa tarvitaan koko ajan aivoja ja valpasta tarkkaavaisuutta kaikilta. Ohjeiden varaan ei voi tuudittautua. Muutos vaatii työntekijältä usein uudenlaista suhtautumista turvallisuuteen: vastuunottoa, ongelmien tunnistamista ja ratkaisua sekä ennakoivuutta – toimijuutta. Myös esimiehen perinteinen rooli muuttuu käskyttäjästä ja valvojasta valmentajaksi tai fasilitaattoriksi.

Kierroksen jälkeen onnistumisen voi arvioida sen perusteella
• onko työntekijä oivaltanut, ”ottanut koppia” ja onko hänelle jäänyt tunne, että hänen ajatuksiaan kuullaan ja arvostetaan
• onko johto oppinut uutta ja saanut omaan päätöksentekoonsa tukea
• onko ennakoitu ja rakennettu tulevaa yhdessä.

Miten johtaja voi epäonnistua kierroksellaan:
1. On unohtanut vaadittavat suojaimet ja suojavaatteet – valmistautumisen ja visuaalisen signaalin merkityksen.
2. Kiertää hajamielisesti tuotannon läpi ja tekee havainnon vain ympäristöstä. Katselee ihaillen rakenteita, koneita ja laitteita. Ei ole kiinnostunut, mitä ihmisille kuuluu tai mitä he ajattelevat.
3. Ottaa mukaan ison lössin kiertäjiä ja rupattelee vain näiden kanssa.
4. Kävelee selkeän vaaran tai riskinoton ohi.
5. Ei keskustele työtä tekevien kanssa eikä anna kenellekään palautetta mistään.

Miten johtaja onnistuu
1. Valmistautuu hyvin, niin että habitus on tiptop ja läsnäolo kohteessa. Todella haluaa tietää ja vaikuttaa! On jopa hieman utelias.
2. Katselee työtä, tutustuu siihen, mitä tehdään ja miten.
3. Keskustelee työntekijöiden/ryhmien kanssa. Vaihtaa ajatuksia. Haastattelee. Tekee mielekkäitä kysymyksiä!
4. Auttaa työntekijää tunnistamaan riskejä ja tuottamaan niihin itse riskienhallintaratkaisuja. Muistaa antaa tunnustusta turvallisuuden huomioonotosta ja priorisoinnista.
5. Tekee lyhyen yhteenvedon keskustelusta suoraan työntekijälle ja koko kierroksesta työnjohdolle. Haastaa myös työnjohtoa! Kiittää keskustelusta!

 

Kirjoitus perustuu kahteen johdon turvallisuuskierrosten vaikuttavuutta selvittävään tutkimukseen (Hyttinen 2015 ja 2016) ja kansainvälisiin lähteisiin.

Kirjoittaja:

  • Marita Hyttinen, FT, PsL
  • Johtava asiantuntija
  • Puh. 050 401 0653
  • marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

Kommentit on suljettu.