Kolme näkökulmaa työsuojelupäällikön tehtäviin

Työsuojelupäällikkö työssä

Kouluttaessani aloittelevia työsuojelupäälliköitä vastaan on tullut useita kertoja kysymys työsuojelupäällikkö tehtävänkuvasta: Mitä asioita pitää ottaa haltuun? Mitä tehtävä sisältää? Mistä kannattaa aloittaa?

Osittain tehtävänkuvaa saattaa hämätä se, että pesti on lakisääteinen: Kaikissa yrityksissä, joissa on vähintään yksi palkattu työntekijä, on olemassa työsuojelupäällikkö. Mikäli työsuojelupäällikköä ei ole erikseen nimetty, on hän automaattisesti toimitusjohtaja. Siinä missä laki alkaa, ei itsenäisen ajattelun kuitenkaan kannata loppua. Eihän markkinointipäällikön tai kunnossapitopäällikönkään tehtävistä ole säädetty laissa mitään ja silti ne osataan ottaa hyvin haltuun.

Ensimmäinen näkökulma, jonka haluan tuoda esille, on se, että työsuojelupäällikkö ei juuri koskaan ole vastuussa yrityksen työturvallisuudesta. Johto ja esimiehet saattavat luulla, että näin asiat ovat. Kuitenkin, jos sattuu työtapaturma, oikeudessa tuomitaan yksikön työnjohto ja joskus yrityksen ylin johto – ei suinkaan työsuojelupäällikkö. Poikkeuksen tähän tekee se erityistapaus, jossa työsuojelupäällikkö on samalla toimitusjohtaja tai tuotantojohtaja. Työsuojelupäällikkö on yrityksen sisäinen neuvonantaja työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa, työnantajan edustaja yhteistoiminnassa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Toinen näkökulmani asiaan on se, että työsuojelupäällikön tehtävä on vahvasti viestinnällinen: Työsuojelupäällikön tulee pitää työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita mukana keskustelussa. Työsuojelun tärkeimmät prosessit: riskienarviointi, työsuojelun toimintaohjelma, perehdytys, turvallisuuskierrokset ja läheltä piti -tilanne ilmoitukset sekä tapaturmien tutkinta ovat hyvin tehtynä kaikki oikeastaan vain strukturoituja viestintäkanavia. Hyvät asiantuntijoiden laatimat työkalut ohjaavat kokemattomampiakin esimiehiä ja työsuojelupäällikköä näissä oikeille urille.

Kolmanneksi työsuojelupäällikön tehtävänkuvaa kannattaa tarkastella ennakoiva – reagoiva -akselilla. Suurin osa työsuojelutyöstä pitäisi painottua ennakoiviin toimenpiteisiin. Jos työsuojelupäällikön työaika kuluu pääosin jo sattuneiden tapaturmien selvittelyyn, kiusaamistapauksiin, yksilötason sairauspoissaolojen tai alkoholiongelmien selvittelyyn, ei voida juurikaan puhua ennakoivasta turvallisuuskulttuurista. Ennakoivaa toimintaa ovat esimiesten ohjeistaminen turvallisuuskeskusteluihin ja riskienarviointiin, henkilöstön kouluttaminen, erityistä vaaraa aiheuttavien työvaiheiden hahmottaminen omalta työpaikalta ja näiden prosessien selkiyttäminen tekijöiden kanssa sekä ohjeiden laatiminen sekä esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallin toiminnan varmistaminen.

Työsuojelupäälliköt tekevät työpaikoilla paljon hyvää työstä. Osa tästä työstä on lähes näkymätöntä silloin kun se tehdään hyvin. Kannustankin kaikkia työsuojelupäälliköitä pitämään hieman enemmän melua itsestään ja saavutuksistaan ‒ te teette arvokasta työtä!

Venla Räisänen

HSEQ Asiantuntija, Palvelupäällikkö

3T Ratkaisut Oy

3T Ratkaisujen Kouluttajalisenssi auttaa työsuojelupäällikköä tai HR-päällikköä viestinnässä valmiiden koulutusmateriaalien avulla.

Katso lisää:

http://3tratkaisut.fi/palvelut/verkkokoulutus/kouluttajalisenssi/

Kommentit on suljettu.