Kehittämispalvelut

Työturvallisuus ja työhyvinvointi huipputasolle
3T – nykyisin EcoOnline Oy – toteuttaa työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen liittyviä kehittämis- ja valmennusohjelmia. Kehittämispalvelut ja valmennusohjelmat suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan lähtökohdista. Asiantuntijamme ovat korkeasti ja monipuolisesti koulutettuja, käytännönläheisiä ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien kokemus sadoilta työpaikoilta ja monipuoliset työkalut työkulttuurin kehittämiseen.

Alla on kuvattu keskeiset kehittämispalvelumme. Jos et löydä tarpeitanne vastaavaa palvelua, ota yhteyttä meihin ja keskustellaan, miten asia ratkaistaan!

Ota yhteyttä

maritaMarita Hyttinen, FT, psykologi
johtava asiantuntija, työhyvinvointi
puh. 050 4010 653
marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

Koulutukset ja valmennukset: Pieter Jan BotsPieter Jan Bots, M.Sc. (Chem.Eng.)EHSQ & PS specialist
puh. 040 705 7300
pieterjan.bots@3tratkaisut.fi

3T Audit

3T AUDIT

Turvallisen ja hyvinvoivan työpaikan luomiseksi tarvitaan tietoa, missä tällä hetkellä ollaan, mitä pitäisi parantaa – ja toisaalta mitkä asiat ovat jo hyvällä mallilla. 3T Audit on laajoihin tutkimuksiin ja standardoituihin menetelmiin perustuva nopea ja tarkka selvitys asiasta.

 • Sisältää henkilöstökyselyn (3T Kulttuurimittari), 3T Johtamisarvioinnin, avainhenkilöhaastatteluja sekä työympäristöhavainnoinnin esimerkiksi Elmeri+ tai Elmeri Industry menetelmällä
 • Tuloksena on selkeä raportti nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset
 • 3T Audit voi edeltää valmennusohjelmia ja johdon työpajoja tai sisältyä osaksi turvallisuuskulttuurin toimintaohjelmaa

TYÖTURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kulttuuri näkyy teoissa ja sitoutumisena. Kulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä. Tuote- ja palveluvalikoima on suunniteltu työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin huomioivan yrityskulttuurin innovoivaan kehittämiseen ja ylläpitoon mahdollisimman tuottavasti. Työpaikan vahvuudet ja haasteet otetaan huomioon ohjelmaa rakennettaessa.

Kuva esittää kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa. Useimmiten ohjelma käynnistyy 3T Auditilla. Kehittämisen painotus ja sisällön yksityiskohdat vaihtelevat asiakkaittain. Asiakkaana Teillä on mahdollisuus ottaa käyttöön hankkeen ajaksi HSEQ Monitor -verkkopalvelu riskien arvioimiseksi ja vaaratilanneilmoittelun aktivoimiseksi. Digitaalisia oppimateriaaleja voitte hyödyntää esimerkiksi turvavarttien tai työhyvinvointituokioiden vauhdittamisessa tai eOpiston kautta osana esimiesvalmennuksia ja henkilöstön perehdytystä.

Kehittämispalvelut: turvallisuuden kehittämisohjelma

ITu-kortti Liikkumattomuus ITu-kortti Ihan kohta ITu-kortti kilpailuvietti

Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun

Tarjoamme turvallisuuspsykologisia tietoiskuja, valmennuksia, työpajoja, osallistavia työkirjoja ja materiaaleja sekä verkko-oppimisen ratkaisuja. Niiden avulla päästään kehittämään ihmisen turvallisuus- ja tilannetietoisuutta sekä tunnistamaan vaarallisia käytöstottumuksia. Työpajoissa analysoidaan vaarallisten tottumusten ylläpitäjiä ja vahvistajia ja kehitetään tilalle turvallisia työskentelytapoja. Valmennuksia toteutetaan niin johdolle ja esimiehille, toimihenkilöille kuin työntekijöille. Kaikilla on oma osansa turvallisuuskulttuurin ylläpidossa.

Ohjelma on mahdollista toteuttaa osittain etänä, eOppien avulla. Valmennuksissa käytetään osallistavia, voimavaroja luovia innostavia menettelyjä.

Työpajoissa ja valmennuksissa

 • perehdytään ihmisen tapaan ajatella, toimia, tuntea ja käyttäytyä
 • opiskellaan tunnistamaan vaarallisia työskentely- ja ajattelutapoja sekä mielentiloja
 • opitaan löytämään turvallisuuden kanssa kilpailevia tekijöitä ja hallitsemaan niitä
 • kehitetään turvallisia toimintatapoja ja niitä ylläpitäviä menettelyjä
 • vahvistetaan ihmisen vastuullisuutta ja turvallisuussitoutuneisuutta.

Turvavarttien, turvallisuustuokioiden ja työhyvinvointituokioiden aineistoksi tarjoamme EVK – Elämän Valttikortit. Se sisältää 52 + 4 jokerikorttia inhimillisistä tekijöistä ja ihmisen ominaispiirteistä. Niiden avulla esimiehen on helppo pitää mieleenpainuva ja keskusteluja herättävä työsuojelutuokio vaikka joka viikko. Et tarvitse välttämättä tietokonetta etkä erillistä tilaa tuokion pitämiseen. Kortit voi ostaa osana iTu-tuokiopalvelua, joka sisältää:

 1. inhimilliseen turvallisuustekijään johdattelevat 4 e-Oppia:
  1. Turvallisuustuokio (18 min)
  2. Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet ja Bradleyn käyrä (9 min)
  3. iTu – inhimillinen turvallisuustekijä (13 min)
  4. Tapaturman uhrin tarina (9 min)
 2. Korttipakka
  1. 52 + 4 havainnollista pahvista korttia kätevästi avattavassa pakassa
  2. korttipakan pdf-muodossa
  3. ohjeen korttipakan käyttöön

Kokonaisuuden hinta on 688 euroa + alv sisältäen yhden korttipakan ja multimedioiden käyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi (24 kk). Lisäpakat 50 €/kpl + alv. Katso mallikortti täältä (linkki).

Työn vaarojen arviointi ja selvittäminen, riskinarviointi

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpaikat tunnistavat työn vaara- ja kuormitustekijät sekä arvioivat niiden terveydellisen merkityksen. Arviointia on pidettävä ajan tasalla. Tarjoamme menetelmän, työkalut ja palvelut vaatimusten täyttämiseen, ja niin että tuloksista on selkeää käytännön hyötyä työpaikalla. Voimme johtaa työpajoja, joissa riskinarviointiprosessi viedään tehokkaasti maaliin ja kouluttaa avainhenkilönne vetämään hankkeenne.

3T Riskinarviointi on markkinoiden edistyksellisin menetelmä. 3T Riskinarvioinnin vahvuuksia ovat mm:

 • Modulaarinen rakenne, ei asiakkaan toiminnan kannalta turhia kysymyksiä

 • Uusi, helppokäyttöinen riskimatriisi

 • Sisältää haluttaessa lakisääteisen fyysisen ja henkisen työturvallisuuden lisäksi kiinteistö-, palo- ja pelastus-, asennus- ja huoltotyön- sekä ympäristöturvallisuuden osa-alueet

 • Yksiselitteiset kysymykset ja niistä tarvittaessa tarkemmat lisätiedot lain vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä

 • Selkeä käyttää, A4-periaate

 • Saatavana omana, tarvittaessa räätälöitävänä, moduulinaan asiakaskohtaisiin 3T Monitor turvallisuustietojärjestelmiin ja heti käyttöön otettavassa HSEQ Monitor -verkkopalvelussa.

Riskinarviointi

Työn riskienarviointi HSEQ Monitorin moduulina

riskinarviointi_02perustiedot

Arvioinnin tekeminen on helppoa ja tulokset selkeitä – myös mobiilissa.

Elmeri+ palauteohjelma

Työympäristön kehittäminen

Olemme kehittäneet menetelmiä ja toimintamalleja, joilla työympäristö saadaan pysyvästi turvalliseen kuntoon, ilman erillistä lisätyötaakkaa, kuten jatkuvia ”siivoustalkoita”. Havainnoinnissa, kehittämisessä ja mittareina käytetään 3T Ratkaisujen – nykyisin EcoOnline Oy:n – ja yhteistyössä Työsuojeluhallinnon ja Työterveyslaitoksen kanssa kehitettyjä standardoituja havaintomenetelmiä Elmeri+ ja Elmeri Industry , TR-mittari (rakennusala), ElmeriSL (sisälogistiikka), Toimisto-Elmeri ja MVR-mittari (maanrakennus) tai asiakaskohtaisesti räätälöitäviä lomakkeita. Autamme teitä ottamaan menetelmät osaksi jatkuvaa parantamista ja työturvallisuuden ja -tapojen muutosprosessia.

3T Kulttuurimittari

Tulkitse todellisuutta oikein, kehitä oikeita asioita

Terveyden ja turvallisuuden tehokas johtaminen edellyttää tietoa työpaikan terveyden ja turvallisuuden tilasta ja käytettyjen riskienhallintamenettelyjen vaikuttavuudesta. 3T Kulttuurimittari on henkilöstölle tehtävä kysely, jolla selvitetään objektiivisesti, mitkä ovat työpaikan vahvuudet ja missä on kehittämistä. Tulosten pohjalta voidaan asettaa niin koko työpaikan kuin yksiköidenkin tavoitteet ja laatia kohdennetut toimintasuunnitelmat.

Henkilöstötutkimus on paitsi tärkeä työväline kehitettäessä työpaikkaa hyvinvoivaksi ja turvalliseksi, myös tapa kuulla henkilöstöä.

Mittaus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti omana projektinaan tai toistamalla se systemaattisesti toimenpiteiden välissä, jolloin saadaan tietoa myös johtamisen tehosta. Kysely on hyvä lisä esimerkiksi 3T Auditin muihin tiedonkeruukeinoihin, kuten turvallisuushavainnointeihin ja johdon haastatteluihin.

3T Kulttuurimittari sisältää numero- ja vapaamuotoisia validoituja kysymyksiä. Lisäksi voidaan laatia räätälöityjä kysymyksiä.

3T Kulttuurimittari

Työtapaturmavaarat yksiköittäin. Tulosten käsittely ja toimintasuunnitelman työstö sovitaan tapauskohtaisesti.

Elmeri+ osaindeksit

Merkitsevästi eroavat Elmeri+ osaindeksit 2009 kilpailun osanottajilla ja muilla.

Työympäristön ja hyvinvoinnin kampanjat ja kilpailut

Olemme toteuttaneet useiden eri toimialojen työolokilpailuja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden toimialan sidosryhmien kanssa. Tulokset ovat osoittaneet, että myös työturvallisuudessa voidaan kilpailla – ei vakavamielisesti vaan toisilta oppien ja omaa kehitystä seuraten. Esim. teknologiateollisuuden kilpailun osallistujayrityksissä tapaturmataajuus laski 25 %, kun parannus toimialalla keskimäärin oli samana ajankohtana vain pari prosenttia. Suoria säästöjä saatiin liki 20 miljoona euroa.

Kilpailu toimii myös organisaatioiden sisäisenä kampanjakeinona. Käyttämällä erilaisia proaktiivisia mittareita, kuten työympäristön havaintoindeksejä, vaaratilanneilmoitusten määrää ja turvallisuustietämystä, voidaan saavuttaa roima kehitys turvallisuuskulttuurissa – sitä saat, mitä mittaat!

Digitaaliset koulutusmateriaalit ovat oiva tuki myös kampanjoihin. Laajasta valikoimastamme löydätte erilaisiin työtehtäviin, vuodenaikoihin ja teemoihin liittyviä nimikkeitä. Voitte esimerkiksi rakentaa kampanjoille ns. vuosikellon. Konseptissa valitaan ennakkoon vuoden eri kuukausille aihe, siihen liittyvät e-Opit, julisteet ja muut viestintäkeinot.

Ota yhteyttä, niin autamme teitä järjestämään kilpailun tai muita työturvallisuus- ja työhyvinvointityötä aktivoivia kampanjoita.

Koulutukset ja valmennukset

Työturvallisuus ja työhyvinvointi huipputasolle
3T:n – nykyisin EcoOnline Oy:n – asiantuntijat ovat olleet mukana kehittämässä suomalaista työsuojelua jo yli 30 vuotta. Vahva asiantuntijuus, nykyaikaiset koulutusmetodit ja kokeneet kouluttajat  takaavat vaikuttavat oppimistulokset. Kohderyhmiä voivat olla työsuojeluhenkilöstö, johto, esimiehet ja toimihenkilöt sekä työntekijät. Koulutuksiin sisältyy tyypillisesti lähipäivien lisäksi etäopiskelua  verkko-oppiympäristössä ja konkreettisia harjoitustehtäviä. Tarjolla on koulutuksia ja valmennuksia sekä yrityskohtaisesti räätälöitynä että avoimina kursseina.

Asiantuntijoillamme on myös Työturvallisuuskortti®- ja Työhyvinvointikortti®-kouluttajaoikeudet. Korttikoulutuksia järjestämme vain työpaikkakohtaisina.

Aihealueet

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia muun muassa seuraavilta aihealueilta — kysy lisää ja pyydä tarjous:

 • Esimiehen rooli ja tehtävät työhyvinvoinnin edistämisessä
 • Esimiehen seitsemän lakisääteistä työsuojelun tehtäväroolia sekä juridinen vastuu
 • Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaaratekijät
 • Hankalat tilanteet esimiestyössä – vastuut ja keinot
 • Inhimillinen turvallisuustekijä: mikä se on, miten se ilmenee
 • Inhimilliseen turvallisuustekijään ja työtapoihin vaikuttaminen
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja jaksamisen tukeminen
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuus
 • Me-hengen parantaminen
 • OHSAS 18 000 työturvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentaminen
 • Pitkän työuran polku
 • Puheeksiotto
 • Psykososiaaliset vaara- ja kuormitustekijät
 • Psyykkiset traumat työssä ja niiden käsittely
 • Sisälogistiikan työturvallisuus (varasto- ja terminaalityö)
 • Stressi ja sen hallinta
 • Tarkkaavaisuus ja läsnäolon taito
 • TT -kehitysprojektin onnistunut läpivienti
 • Tuki- ja liikuntaelinten vaara- ja kuormitustekijät
 • Turvallisuuskommunikointi; perehdytys, koulutus, viestintä
 • Turvallisuustietojärjestelmien hyödyntäminen
 • Turvallisuustuokioiden pitäminen (tai Työhyvinvointituokio tai työsuojeluvartti)
 • Työn vaarojen arviointi ja selvittäminen (riskinarviointi)
 • Työniloa työpaikalle!
 • Työpaikan sisäisen liikenteen ja liikkumisen turvallisuus
 • Työsuojelun taloudellinen merkitys liiketoiminnassa
 • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työturvallisuuden mittaaminen
 • Työturvallisuuden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • Työturvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet
 • Työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden käsittely
 • Työympäristön havainnointi (esim. Elmeri+ ja Elmeri Industry -menetelmillä)
 • Vaaratilanteista ja tapaturmista oppiminen
 • Vuorovaikutustaidot työyhteisössä
Ota yhteyttä

Koulutukset ja valmennukset: Marita HyttinenMarita Hyttinen, FT, psykologijohtava asiantuntija, työhyvinvointi
puh. 050 4010 653
marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

Koulutukset ja valmennukset: Pieter Jan BotsPieter Jan Bots, M.Sc. (Chem.Eng.)EHSQ & PS specialist
puh. 040 705 7300
pieterjan.bots@3tratkaisut.fi

Kehittämispalvelut

Työturvallisuus ja työhyvinvointi huipputasolle
3T – nykyisin EcoOnline Oy – toteuttaa työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen liittyviä kehittämis- ja valmennusohjelmia. Kehittämispalvelut ja valmennusohjelmat suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan lähtökohdista. Asiantuntijamme ovat korkeasti ja monipuolisesti koulutettuja, käytännönläheisiä ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien kokemus sadoilta työpaikoilta ja monipuoliset työkalut työkulttuurin kehittämiseen.

Alla on kuvattu keskeiset kehittämispalvelumme. Jos et löydä tarpeitanne vastaavaa palvelua, ota yhteyttä meihin ja keskustellaan, miten asia ratkaistaan!

Ota yhteyttä

maritaMarita Hyttinen, FT, psykologi
johtava asiantuntija, työhyvinvointi
puh. 050 4010 653
marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

Koulutukset ja valmennukset: Pieter Jan BotsPieter Jan Bots, M.Sc. (Chem.Eng.)EHSQ & PS specialist
puh. 040 705 7300
pieterjan.bots@3tratkaisut.fi

3T Audit

3T AUDIT

Turvallisen ja hyvinvoivan työpaikan luomiseksi tarvitaan tietoa, missä tällä hetkellä ollaan, mitä pitäisi parantaa – ja toisaalta mitkä asiat ovat jo hyvällä mallilla. 3T Audit on laajoihin tutkimuksiin ja standardoituihin menetelmiin perustuva nopea ja tarkka selvitys asiasta.

 • Sisältää henkilöstökyselyn (3T Kulttuurimittari), 3T Johtamisarvioinnin, avainhenkilöhaastatteluja sekä työympäristöhavainnoinnin esimerkiksi Elmeri+ tai Elmeri Industry menetelmällä
 • Tuloksena on selkeä raportti nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset
 • 3T Audit voi edeltää valmennusohjelmia ja johdon työpajoja tai sisältyä osaksi turvallisuuskulttuurin toimintaohjelmaa

TYÖTURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kulttuuri näkyy teoissa ja sitoutumisena. Kulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä. Tuote- ja palveluvalikoima on suunniteltu työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin huomioivan yrityskulttuurin innovoivaan kehittämiseen ja ylläpitoon mahdollisimman tuottavasti. Työpaikan vahvuudet ja haasteet otetaan huomioon ohjelmaa rakennettaessa.

Kuva esittää kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa. Useimmiten ohjelma käynnistyy 3T Auditilla. Kehittämisen painotus ja sisällön yksityiskohdat vaihtelevat asiakkaittain. Asiakkaana Teillä on mahdollisuus ottaa käyttöön hankkeen ajaksi HSEQ Monitor -verkkopalvelu riskien arvioimiseksi ja vaaratilanneilmoittelun aktivoimiseksi. Digitaalisia oppimateriaaleja voitte hyödyntää esimerkiksi turvavarttien tai työhyvinvointituokioiden vauhdittamisessa tai eOpiston kautta osana esimiesvalmennuksia ja henkilöstön perehdytystä.

Kehittämispalvelut: turvallisuuden kehittämisohjelma

ITu-kortti Liikkumattomuus ITu-kortti Ihan kohta ITu-kortti kilpailuvietti

Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun

Tarjoamme turvallisuuspsykologisia tietoiskuja, valmennuksia, työpajoja, osallistavia työkirjoja ja materiaaleja sekä verkko-oppimisen ratkaisuja. Niiden avulla päästään kehittämään ihmisen turvallisuus- ja tilannetietoisuutta sekä tunnistamaan vaarallisia käytöstottumuksia. Työpajoissa analysoidaan vaarallisten tottumusten ylläpitäjiä ja vahvistajia ja kehitetään tilalle turvallisia työskentelytapoja. Valmennuksia toteutetaan niin johdolle ja esimiehille, toimihenkilöille kuin työntekijöille. Kaikilla on oma osansa turvallisuuskulttuurin ylläpidossa.

Ohjelma on mahdollista toteuttaa osittain etänä, eOppien avulla. Valmennuksissa käytetään osallistavia, voimavaroja luovia innostavia menettelyjä.

Työpajoissa ja valmennuksissa

 • perehdytään ihmisen tapaan ajatella, toimia, tuntea ja käyttäytyä
 • opiskellaan tunnistamaan vaarallisia työskentely- ja ajattelutapoja sekä mielentiloja
 • opitaan löytämään turvallisuuden kanssa kilpailevia tekijöitä ja hallitsemaan niitä
 • kehitetään turvallisia toimintatapoja ja niitä ylläpitäviä menettelyjä
 • vahvistetaan ihmisen vastuullisuutta ja turvallisuussitoutuneisuutta.

Turvavarttien, turvallisuustuokioiden ja työhyvinvointituokioiden aineistoksi tarjoamme EVK – Elämän Valttikortit. Se sisältää 52 + 4 jokerikorttia inhimillisistä tekijöistä ja ihmisen ominaispiirteistä. Niiden avulla esimiehen on helppo pitää mieleenpainuva ja keskusteluja herättävä työsuojelutuokio vaikka joka viikko. Et tarvitse välttämättä tietokonetta etkä erillistä tilaa tuokion pitämiseen. Kortit voi ostaa osana iTu-tuokiopalvelua, joka sisältää:

 1. inhimilliseen turvallisuustekijään johdattelevat 4 e-Oppia:
  1. Turvallisuustuokio (18 min)
  2. Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet ja Bradleyn käyrä (9 min)
  3. iTu – inhimillinen turvallisuustekijä (13 min)
  4. Tapaturman uhrin tarina (9 min)
 2. Korttipakka
  1. 52 + 4 havainnollista pahvista korttia kätevästi avattavassa pakassa
  2. korttipakan pdf-muodossa
  3. ohjeen korttipakan käyttöön

Kokonaisuuden hinta on 688 euroa + alv sisältäen yhden korttipakan ja multimedioiden käyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi (24 kk). Lisäpakat 50 €/kpl + alv. Katso mallikortti täältä (linkki).

Työn vaarojen arviointi ja selvittäminen, riskinarviointi

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpaikat tunnistavat työn vaara- ja kuormitustekijät sekä arvioivat niiden terveydellisen merkityksen. Arviointia on pidettävä ajan tasalla. Tarjoamme menetelmän, työkalut ja palvelut vaatimusten täyttämiseen, ja niin että tuloksista on selkeää käytännön hyötyä työpaikalla. Voimme johtaa työpajoja, joissa riskinarviointiprosessi viedään tehokkaasti maaliin ja kouluttaa avainhenkilönne vetämään hankkeenne.

3T Riskinarviointi on markkinoiden edistyksellisin menetelmä. 3T Riskinarvioinnin vahvuuksia ovat mm:

 • Modulaarinen rakenne, ei asiakkaan toiminnan kannalta turhia kysymyksiä

 • Uusi, helppokäyttöinen riskimatriisi

 • Sisältää haluttaessa lakisääteisen fyysisen ja henkisen työturvallisuuden lisäksi kiinteistö-, palo- ja pelastus-, asennus- ja huoltotyön- sekä ympäristöturvallisuuden osa-alueet

 • Yksiselitteiset kysymykset ja niistä tarvittaessa tarkemmat lisätiedot lain vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä

 • Selkeä käyttää, A4-periaate

 • Saatavana omana, tarvittaessa räätälöitävänä, moduulinaan asiakaskohtaisiin 3T Monitor turvallisuustietojärjestelmiin ja heti käyttöön otettavassa HSEQ Monitor -verkkopalvelussa.

Riskinarviointi

Työn riskienarviointi HSEQ Monitorin moduulina

riskinarviointi_02perustiedot

Arvioinnin tekeminen on helppoa ja tulokset selkeitä – myös mobiilissa.

Elmeri+ palauteohjelma

Työympäristön kehittäminen

Olemme kehittäneet menetelmiä ja toimintamalleja, joilla työympäristö saadaan pysyvästi turvalliseen kuntoon, ilman erillistä lisätyötaakkaa, kuten jatkuvia ”siivoustalkoita”. Havainnoinnissa, kehittämisessä ja mittareina käytetään 3T Ratkaisujen – nykyisin EcoOnline Oy:n – ja yhteistyössä Työsuojeluhallinnon ja Työterveyslaitoksen kanssa kehitettyjä standardoituja havaintomenetelmiä Elmeri+ ja Elmeri Industry , TR-mittari (rakennusala), ElmeriSL (sisälogistiikka), Toimisto-Elmeri ja MVR-mittari (maanrakennus) tai asiakaskohtaisesti räätälöitäviä lomakkeita. Autamme teitä ottamaan menetelmät osaksi jatkuvaa parantamista ja työturvallisuuden ja -tapojen muutosprosessia.

3T Kulttuurimittari

Tulkitse todellisuutta oikein, kehitä oikeita asioita

Terveyden ja turvallisuuden tehokas johtaminen edellyttää tietoa työpaikan terveyden ja turvallisuuden tilasta ja käytettyjen riskienhallintamenettelyjen vaikuttavuudesta. 3T Kulttuurimittari on henkilöstölle tehtävä kysely, jolla selvitetään objektiivisesti, mitkä ovat työpaikan vahvuudet ja missä on kehittämistä. Tulosten pohjalta voidaan asettaa niin koko työpaikan kuin yksiköidenkin tavoitteet ja laatia kohdennetut toimintasuunnitelmat.

Henkilöstötutkimus on paitsi tärkeä työväline kehitettäessä työpaikkaa hyvinvoivaksi ja turvalliseksi, myös tapa kuulla henkilöstöä.

Mittaus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti omana projektinaan tai toistamalla se systemaattisesti toimenpiteiden välissä, jolloin saadaan tietoa myös johtamisen tehosta. Kysely on hyvä lisä esimerkiksi 3T Auditin muihin tiedonkeruukeinoihin, kuten turvallisuushavainnointeihin ja johdon haastatteluihin.

3T Kulttuurimittari sisältää numero- ja vapaamuotoisia validoituja kysymyksiä. Lisäksi voidaan laatia räätälöityjä kysymyksiä.

3T Kulttuurimittari

Työtapaturmavaarat yksiköittäin. Tulosten käsittely ja toimintasuunnitelman työstö sovitaan tapauskohtaisesti.

Elmeri+ osaindeksit

Merkitsevästi eroavat Elmeri+ osaindeksit 2009 kilpailun osanottajilla ja muilla.

Työympäristön ja hyvinvoinnin kampanjat ja kilpailut

Olemme toteuttaneet useiden eri toimialojen työolokilpailuja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden toimialan sidosryhmien kanssa. Tulokset ovat osoittaneet, että myös työturvallisuudessa voidaan kilpailla – ei vakavamielisesti vaan toisilta oppien ja omaa kehitystä seuraten. Esim. teknologiateollisuuden kilpailun osallistujayrityksissä tapaturmataajuus laski 25 %, kun parannus toimialalla keskimäärin oli samana ajankohtana vain pari prosenttia. Suoria säästöjä saatiin liki 20 miljoona euroa.

Kilpailu toimii myös organisaatioiden sisäisenä kampanjakeinona. Käyttämällä erilaisia proaktiivisia mittareita, kuten työympäristön havaintoindeksejä, vaaratilanneilmoitusten määrää ja turvallisuustietämystä, voidaan saavuttaa roima kehitys turvallisuuskulttuurissa – sitä saat, mitä mittaat!

Digitaaliset koulutusmateriaalit ovat oiva tuki myös kampanjoihin. Laajasta valikoimastamme löydätte erilaisiin työtehtäviin, vuodenaikoihin ja teemoihin liittyviä nimikkeitä. Voitte esimerkiksi rakentaa kampanjoille ns. vuosikellon. Konseptissa valitaan ennakkoon vuoden eri kuukausille aihe, siihen liittyvät e-Opit, julisteet ja muut viestintäkeinot.

Ota yhteyttä, niin autamme teitä järjestämään kilpailun tai muita työturvallisuus- ja työhyvinvointityötä aktivoivia kampanjoita.