Turvallisuuden johtamisen 10 käskyä

1. Ole aina tosissasi turvallisuusasioissa. Osoita omalla toiminnallasi/esimerkilläsi turvallisuuden strateginen merkitys henkilöstön terveyden, työympäristön jatkuvan parantamisen, töiden sujuvuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Näy kentällä ja edistä avoimen ilmapiirin ja luottamuksen kehittymistä omalla esimerkilläsi. {Avainsanat: Johtajuus, sitoutuminen, organisointi, tavoitteet, mittarit, työsuojeluyhteistyö}

2. Panosta henkilöstön turvallisuusosaamiseen alusta alkaen. Hyvä perehdyttäminen nopeuttaa työn oppimista, vähentää virheitä,  epävarmuutta sekä  lisää työviihtyvyyttä,  selkiyttää työroolit ja tavoitteet,  parantaa työyhteisön yhteistyötä ja edistää oppimista.  {Avainsanat: Perehdyttäminen, työnopastus ja prosessituntemus}

3. Ohjeista  turvallisuuden vähimmäisvaatimukset. Henkilöstölle tulee luoda edellytykset tietää missä ja miten työtä voidaan tehdä turvallisesti. Laadi työ- ja turvallisuusohjeet  sekä työlupakäytännöt yhdessä tekijöiden kanssa huomioiden myös hätätilanteisiin varautuminen ja niiden harjoittelu. Varmista ohjeiden tinkimätön noudattamien ja niiden säännönmukainen päivitys. {Avainsanat: Turvallisuussäännöt ja toimintamallit}

4. Kartoita jatkuvasti työpaikan turvallisuusriskejä. Toteuta työn riskinarviointi (sekä tarvittaessa prosessiriskien arviointi) työn ja toiminnan luonne huomioiden järjestelmällisesti ja säännön mukaisesti. Tunnista riskialttiit (luvan varaiset) työt, toteuta niiden yhteydessä LMRA (Last Minute Risk Assesment) tai vastaava tarkistus aina ennen työn aloitusta. {Avainsanat: Turvallisuusriskien hallinta}

5. Kannusta raportoivaan kulttuuriin. Hyödynnä heikot signaalit. Lisää henkilöstön turvallisuustietoisuutta vaaratilanteista ja tapaturmista oppimalla hyödyntäen nykyaikaista turvallisuustietojärjestelmää. {Avainsanat: Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkiminen}

6. Seuraa, havainnoi, mittaa. Aseta riittävän kunnianhimoiset, mutta realistiset tavoitteet. Hyödynnä  katselmuksia, auditointeja sekä kehittyneitä standardoituja havaintomenetelmiä ja tarkastuslistoja. Toteuta näitä yhdessä henkilöstön kanssa. Avainsanat: Työpaikkatarkastukset ja -auditoinnit}

7. Ylläpidä positiivista turvallisuusilmapiiriä.  Käännä katse turvallisuuden negatiivisista puolista positiivisiin esimerkkeihin. Motivoi henkilöstöä olemaan varuillaan työhön liittyvistä vaaroista toistuvilla työsuojelutuokioilla ja muilla aktivoivilla keskustelumenetelmillä. {Avainsanat: Työsuojelutuokioiden pitäminen}

8. Kehitä jatkuvasti turvallisempia työtapoja. Inhimillisen turvallisuustekijä (iTu) -valmennuksen avulla henkilö pääsee itse vaikuttamaan ja kehittämään työkohteessaan turvallisempia työtapoja. {Avainsanat: Toiminta henkilökohtaisella tasolla}

9. Varmista turvallisuusnäkökohdat  hankinnoissa ja projekteissa. Arvioi toimittajien pätevyys, varmista menettelyt investointihankintojen yhteydessä sekä kemikaalihankintojen ja sidosryhmien turvallisuus. {Avainsanat: Hankinnat ja yhteistyökumppanit}

10. Luo riskivastuullinen kulttuuri yhdessä henkilöstön kanssa. Tarvittavan varovaisuuden ylläpitämiseksi tulee luoda kulttuuri, jossa tunnetaan ja tiedetään tarkoin missä mennään. Turvallisuusajattelussa on tavoitteena siirtyä ulkoisesta motivoinnista henkilöiden omakohtaiseen sisäiseen motivaatioon. Luo säännöllisillä koulutusohjelmilla sekä monipuolisella sisäisellä viestinnällä organisaatioosi riskivastuullinen kulttuuri. {Avainsanat: Koulutusohjelma, motivointi ja sisäinen viestintä} 

Aloita tänään

Näitä voit heti hyödyntää seuraavalla tavalla: Tulostat pelkät käskyt paperille mukaasi tästä linkistä. Anna Työturvallisuuden johtamisen 10 käskyä sopivassa tilaisuudessa omalle henkilöstöllesi ja pyydä heitä antamaan omasta mielestään pisteet 1-5 (1 asia huonosti ja 5 asia hyvin). Näiden yhteenvedosta saat pika-arvion oman organisaatiosi tilanteesta. Johto voi jo niiden pohjalta tehdä alustavia johtopäätöksiä, mitä asioita pitäisi kiireimmin parantaa.

Ajatuksenani on laatia näiden kymmenen käskyn ympärille pieni selitysopas (Katekismus) eli mitä kukin käsky tarkoittaa. Kunkin käskyn alkuun tulee ensin selkeä tiivistys ranskalaisin viivoin  ”hyviä käytäntöjä” ja sen jälkeen laajempi perusteluosa mahdollisine kirjallisuusviitteineen. Kirjasen laajuus  voisi olla esimerkiksi 40-60 sivua. Kohderyhmänä tulisi olemaan lähinnä organisaation johto, esimiehet ja työsuojeluihmiset. Kirjanen valmistunee aikaisintaan syksyllä 2018.

Kommentteja ja kehitysajatuksia otan mieluusti vastaan.

Antti Simola
Johtava asiantuntija,
tekniikan tohtori
3T Ratkaisut Oy
antti.simola@3tratkaisut.fi
P. 050 340 6123

Kommentit on suljettu.